Vzdelávacie kurzy

IČ: DNT-VA/2024/001 s počtom kreditov:

aktívna účasť – 10 kreditov

pasívna účasť – 15,5 kreditov


Meno a priezvisko školiteľa: Mgr. Rastislav Jakubkovič

Opis odbornosti: vyštudoval FZV UCM II. stupňa (fyzioterapia), je študentom špecializačného štúdia ergoterapie, bol prijatý na rigorózne konanie a je zamestnancom UCM v Trnave, kde pôsobí ako asistent/lektor predmetu Diagnostika a terapia funkčných porúch III. (TMK).

Kurz: Témou kurzu sú myofasciálne bolesti a spôsoby ich liečby pomocou kinezioterapie a manuálnej terapie na základe poznatkov o prenesenej bolesti, trigger pointoch a anatomicko-biomechanických vzťahoch.

Kurz je rozdelený do dvoch blokov (teória,prax). V teórii sa venujeme charakteristike, diagnostike, terapii, a liečbe funkčných porúch. Súčasťou je aj diferenciálna diagnostika a referenčné bolesti. V praktickej časti sa venujeme 28 svalom, 16 v hornom kvadrante a 12 v dolnom kvadrante, pričom prebieha nácvik palpačnej anatómie, vyhľadávnie TrPs, projekcie referenčných zón, spôsoby liečby a spôsoby palpácie TrPs. Po diagnostikovaní funkčnej poruchy uvažujeme o možnostiach korekčných akcií, či kompenzačných cvičeniach na odstránenie zistenej patológie. Súčasťou kurzu sú vypracované skriptá v objeme cca. 110 strán, ktoré študent po úspešnom absolvovaní kurzu obdrží.

Podrobný program:

1. deň

a) 08:00-10:00 – Charakteristika funkčných porúch (teória)

b) 10:30-12:00 – Liečba myofasciálneho syndrómu (teória)

c) 12:00-13:00 – Obedná pauza

d) 13:00-17:00 – Abdominálne svaly, scaleni, biceps brachii, brachialis,

deltoideus, infraspinatus, latissimus dorsi, levator scapulae, pec.

major/minor

2. Deň

a) 08:00-12:00 –rhomboidei, serratus anterior, sternocleidomastoideus,

supinator, teres major/minor, trapezius, triceps brachii

b) 12:00-13:00 Obedná pauza

c) 13:00-17:00 – abductor hallucis, adductor longus,brevis,magnus,

hamstringy, peroneálne svaly, gastrocnemius, gluteus medius, gluteus

maximus, iliopsoas, piriformis, QL, TFL, quadriceps femoris

d) 17:00 – vyhodnotenie kurzu a odovzdávanie diplomov